همکاری شهرداری تهران با ماهنامه عتف

09 آذر 1400
همکاری شهرداری تهران با ماهنامه عتف

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بخشی از ماهنامه عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شهرداری تهران اختصاص یافت.

در راستای ایجاد اتصال فی ما بین شهرداری ها و مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی کشور  و ایجاد شبکه دانش مداوم و مستمر بخشی از ماهنامه عتف وزارت علوم, تحقیقات و فناوری به شهرداری تهران اختصاص یافت.

محمد حسین بوچانی؛ رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در رابطه با این رخداد گفت: با همکاری عوامل وزارت علوم فناوری و تحقیقات وفناوری  مقرر شد برای ایجاد شبکه ارتباطی میان مراکز دانشگاهی و عملیاتی، همکاری هایی در راستای  هم افزایی و تعاملات علمی، بخشی از این ماهنامه به انعکاس رویدادهای علمی شهرداری تهران اختصاص یابد.

 در همین راستا میلاد اعتمادی فر؛ مدیر روابط عمومی مرکز با اشاره به همزمانی این موضوع و  برگزاری سیزدهمین رویداد مجمع شهری گفت: پنجاهمین شماره این ماهنامه به معرفی مرکز مطالعات و جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری اختصاص داده شده است.