شورای سیاست گذاری
محمدحسین بوچانی
رییس شورای سیاست گذاری
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
پست الکترونیکی: boochani10 [at] yahoo.com
تلفن: 22392080
احمد مسجدجامعی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو شورای اسلامی شهر تهران
پست الکترونیکی: a-masjedjameei [at] tehran.ir
مجید فراهانی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو شورای اسلامی شهر تهران
پست الکترونیکی: farahani [at] tehran.ir
ناهید خداکرمی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو شورای اسلامی شهر تهران
پست الکترونیکی: khodakarami-n [at] tehran.ir
سیروس وطنخواه
عضو شورای سیاست گذاری
رییس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: vatankhah [at] cpdi.ir
مهدی جمالی نژاد
عضو شورای سیاست گذاری
معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
پست الکترونیکی: info [at] jamalinejad.ir
غلامحسین رحیمی شعرباف
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: rahimi_gh [at] modares.ac.ir
فرزانه صادق مالواجرد
عضو شورای سیاست گذاری
معاون شهرسازی و معماری وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پست الکترونیکی: sadeghmalvajerd [at] mrud.ir
حامد مظاهریان
عضو شورای سیاست گذاری
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران
پست الکترونیکی: mazaheri [at] ut.ac.ir
محمدرضا جوادی یگانه
عضو شورای سیاست گذاری
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
پست الکترونیکی: mrjavadi [at] yahoo.com
حسین یوسفی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
پست الکترونیکی: yousefi-hosein [at] tehran.ir
کمال مرادی
عضو شورای سیاست گذاری
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران
پست الکترونیکی: kamal.moradi69 [at] yahoo.com
غلامحسین محمدی
عضو شورای سیاست گذاری
رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران
پست الکترونیکی: ghm624 [at] yahoo.com
اسمعیل زیارتی
عضو شورای سیاست گذاری
رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی
پست الکترونیکی: eziarati [at] gmail.com
کارگروه علمی شهرسازی و معماری
ناصر برک پور
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه هنر
پست الکترونیکی: barakpoo [at] art.ac.ir
اسکندر مختاری طالقانی
عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: eskandarmokhtari [at] yahoo.com
غزال کرامتی
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: gh.keramati [at] iauctb.ac.ir
پانته آ حکیمیان
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: pantea.hakimian [at] gmail.com
کیومرث ایراندوست
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
پست الکترونیکی: k.irandoost [at] uok.ac.ir
کاوه رشیدزاده
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
صاحب نظر در حوزه معماری و شهرسازی
پست الکترونیکی: kaveh.rashidzadeh [at] gmail.com
کاوه بذرافکن
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: k_bazrafkan [at] yahoo.com
سید عباس یزدان‌فر
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: yazdanfar [at] iust.ac.ir
کارگروه علمی خدمات شهری
کیانوش سوزنچی
رئیس
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: suzanchi [at] modares.ac.ir
مهدی جلیلی قاضی زاده
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ma_jalili [at] sbu.ac.ir
سعید مرادی کیا
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
کارمند سازمان مدیریت پسماند
پست الکترونیکی: s.moradikia [at] gmail.com
امیرحسین پورجوهری
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور کهن دژ
پست الکترونیکی: a.pourjohari [at] qodsiau.ac.ir
نوید سعیدی رضوانی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین
پست الکترونیکی: navid saeidirezvani [at] yahoo.com
فتاح رمضانعلی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
شهرداری تهران- شرکت ساماندهی مشاغل
پست الکترونیکی: ffmm.ramezanali [at] gmail.com
محمد آزاد
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
مسئول مطالعات شهرسازی طرح جامع فضای سبز شهر تهران
پست الکترونیکی: m.azad.hb [at] gmail.com
رضا قاسم زاده
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
ناظر علمی طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری تهران
پست الکترونیکی: reza_ghasemzade [at] ut.ac.ir
حامد کیخسروی
داور
شرکت مهاب قدس
پست الکترونیکی: h.keykhosravi [at] gmail.com
کارگروه علمی محیط زیست و انرژی
سید اویس ترابی
رئیس
عضو هیات مدیره شرکت مشاوره مهساب شرق
پست الکترونیکی: oveistorabi [at] gmail.com
محمدصادق حسنوند 
عضو کارگروه علمی محور محیط زیست و انرژی
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: hassanvand [at] tums.ac.ir
رضا گلشن خواص
عضو کارگروه علمی محور محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: rgolshan [at] gmail.com
شهرزاد فریادی
عضو کارگروه علمی محور محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sfaryadi [at] ut.ac.ir
ساسان فریدی
عضو کارگروه علمی محور محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: sasanfaridi67 [at] gmail.com
اسماعیل صالحی
عضو کارگروه علمی محور محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tehranssaleh [at] ut.ac.ir
نرگس سادات موسوی خوئینی
عضو کارگروه علمی محور محیط زیست و انرژی
محقق پژوهشگاه دانشهای بنیادی
پست الکترونیکی: n.s.susan.mousavi [at] gmail.com
سمانه عابدی
عضو کارگروه علمی محور محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه
پست الکترونیکی: sssabedi [at] gmail.com
ارسطو یاری حصار
عضو کارگروه علمی محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: a_yari [at] uma.ac.ir
کارگروه علمی مدیریت عمران و توسعه کالبدی زیرساختهای شهر
غلامرضا هروی
کارگروه علمی مدیریت عمران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: heravi [at] ut.ac.ir
کارگروه علمی مدیریت ایمنی، بحران و حفاظت از کارکردهای اساسی شهری
ناصر عبادتی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: drebadati [at] iiau.ac.ir
کارگروه علمی حمل و نقل و ترافیک
شهریار افندی زاده
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و مشاورعالی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
پست الکترونیکی: zargari [at] iust.ac.ir
محمد منتظری
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
مدرس دانشگاه علم و صنعت و مسئول دفتر منطقه ای UITP در ایران
پست الکترونیکی: mohammad.montazeri [at] uitp.com
علی نادران
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: naderan [at] srbiau.ac.ir
سید کیوان آقابیک
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kayvan.aghabayk [at] ut.ac.ir
امیر صمیمی
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: asamimi [at] sharif.ir
کامران رحیم اف
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی
پست الکترونیکی: k_rahimov [at] yahoo.com
حمید میرزا حسین
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
پست الکترونیکی: mirzahossein [at] eng.ikiu.ac.ir
نوید خادمی
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: navid.khademi [at] ut.ac.ir
سید مجتبی شفیعی
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: shafiei.mojtaba [at] wtiau.ac.ir
کارگروه علمی توسعه شهری
غلامرضا کاظمیان
رئیس
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: kazemian1344 [at] gmail.com
محمدمهدی عزیزی
عضو کارگروه علمی توسعه شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmazizi [at] ut.ac.ir
امین ابراهیمی دهکردی
عضو کارگروه علمی توسعه شهری
عضو هیات علمی دانشگاه مازیار
پست الکترونیکی: i.ebrahimiamin [at] gmail.com
حجت الله میرزایی
عضو کارگروه علمی توسعه شهری
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: ho.mirzaei [at] gmail.com
مجتبی امیری
عضو کارگروه علمی توسعه شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mamiry [at] ut.ac.ir
علی اصغر پورعزت
عضو کارگروه علمی توسعه شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: pourezzat [at] ut.ac.ir
کارگروه علمی دورکاری در پساکرونا: رویکردها و تجارب
کاوه تیمور نژاد
رئیس
مدیر کل اسبق منابع انسانی شهرداری تهران
پست الکترونیکی: kaveh_teymournejad [at] yahoo.com
لیلا سعیدی
کارگروه علمی دورکاری در پساکرونا: رویکردها و تجارب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور علمی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
پست الکترونیکی: leilasaedi88 [at] gmail.com
حسین منتی
کارگروه علمی دورکاری در پساکرونا: رویکردها و تجارب
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
پست الکترونیکی: mennati_h [at] yahoo.com
سعید جعفری نیا
کارگروه علمی دورکاری در پساکرونا: رویکردها و تجارب
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: shamsj58 [at] gmail.com
منصور خیرگو
کارگروه علمی دورکاری در پساکرونا: رویکردها و تجارب
عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع)
پست الکترونیکی: mkhitmnger [at] gmail.com
کارگروه علمی اجتماعی و فرهنگی
حسین ایمانی جاجرمی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: imanijajarmi [at] ut.ac.ir
محمود شهابی
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mshahabi88 [at] gmail.com
اسماعیل جهانی
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: sml.jahani [at] gmail.com
احمد غیاثوند
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: ah.ghyasvand [at] gmail.com
کرم حبیب پور گتابی
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: karamhabibpour [at] yahoo.com
نهال نفیسی
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: nahalnaficy [at] gmail.com
نسیم نعمتی زاده
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: nasimnnz [at] yahoo.com
کارگروه علمی پروژه های موضعی و اجرایی
جمیله توکلی نیا
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: j_tavakolinia [at] sbu.ac.ir
محسن کلانتری
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mohsenkalantari [at] ut.ac.ir
سید محمد مهدی معینی
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
بازنشسته شهرداری تهران- رئیس سایق شرکت پردازش
پست الکترونیکی: smmoeini [at] gmail.com
اشرف رحیمیان
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرج
پست الکترونیکی: rahimiyan2001 [at] yahoo.com
انور محمدی
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: anvarmohamadi [at] gmail.com
سمانه جلیلی
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: sa.jalilisadrabad2020 [at] gmail.com
بهزاد ملک پور
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: behzad.malekpourasl [at] gmail.com
سعید ایزدی
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: saeidzadi [at] gmail.com
مجتبی رفیعیان
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: rafiei_m [at] modares.ac.ir
کامبیز مصطفی پور
عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
شهردار منطقه 14 تهران
پست الکترونیکی: mostafapour.k [at] gmail.com
کارگروه علمی اقتصاد و مالیه شهری
ناصر یارمحمدیان
رئیس
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
پست الکترونیکی: naser.yarmohamadian [at] yahoo.com
مهدی هادیان
عضو کارگروه علمی محور اقتصاد و مالیه شهری
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
پست الکترونیکی: mehdihadian2002 [at] gmail.com
شاپور محمدی
عضو کارگروه علمی محور اقتصاد و مالیه شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shmohmad [at] ut.ac.ir
محمود اولاد
عضو کارگروه علمی محور اقتصاد و مالیه شهری
مدرس دانشگاه
پست الکترونیکی: mahmoud.olad [at] gmail.com
کارگروه علمی سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
نادر زالی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: zalinader [at] yahoo.com
محمدرضا رضایی
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: rezaei58 [at] gmail.com
فرزانه ساسان پور
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: f.sasanpour [at] gmail.com
احد رضائیان
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
پسادکتری آینده پژوهی
پست الکترونیکی: a.rezayan [at] gmail.com
هدایت امیری
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
مدرس دانشگاه
پست الکترونیکی: h.amiri52 [at] gmail.com
مهدی سعیدی
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
مدرس دانشگاه
پست الکترونیکی: mehdisaidi [at] arch.iust.ac.ir
رامین ساعد
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: ramin_saedm [at] yahoo.com
علی چاپرک
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
دکتری آینده پژوهی
پست الکترونیکی: a_chaparak [at] yahoo.com
سمانه کشوردوست
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: keshvardoost [at] ut.ac.ir
مریم اسماعیلی فرد
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: maryam.esmaeilifard [at] srbiau.ac.ir
محمد مهدی ذولفقار زاده
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zolfaghar [at] ut.ac.ir
کارگروه علمی سلامت شهری
حمید سوری
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: hsoori [at] yahoo.com
کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
محمدرضا حمیدی زاده
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: hamidizadeh [at] sbu.ac.ir
محمد حسن زاده
عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hasanzadeh [at] modares.ac.ir
معصومه حسین زاده شهری
عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: mhshahri [at] alzahra.ac.ir
فاطمه نارنجی ثانی
عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fnarenji [at] ut.ac.ir
امیر ذاکری
عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: zakery [at] iust.ac.ir
بهروز قلیچ لی
عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ghlichlee [at] yahoo.com
نوید نظافتی
عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: nnezafati [at] yahoo.com
دبیران تخصصی جشنواره
امیر شفیعی
دبیر تخصصی محور شهرسازی و معماری
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماری، شهرسازی
پست الکترونیکی: masterplan.rpc [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی 140)
محمدحسین نوروزی
دبیر تخصصی محور حمل و نقل و ترافیک
مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور حمل‌ونقل و ترافیک
پست الکترونیکی: norouzi [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۱۶)
علیرضا نوری
دبیر تخصصی محورهای مدیریت عمران و توسعه کالبدی زیرساختهای شهر و مدیریت ایمنی، بحران و حفاظت از کارکردهای اساسی شهری
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی فنی، عمرانی، استانداردسازی و امور بحران
پست الکترونیکی: nouri-ali [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۱)
رضا بیات
دبیر تخصصی محورهای خدمات شهری و محیط‌زیست و انرژی
مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست
پست الکترونیکی: bayat7 [at] gmail.com
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۰)
روح اله فلاحی گیلان
دبیر تخصصی محور توسعه سرمایه انسانی
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهری و توسعه منابع انسانی
پست الکترونیکی: roholah.falahi [at] gmail.com
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۴)
ابراهیم جمشیدزاده
دبیر تخصصی محور اقتصاد و مالیه شهری
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساخت های مدیریتی و مالی
پست الکترونیکی: jamshidzadeh [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۶۱)
مائده قرشی
دبیر تخصصی محور اجتماعی و فرهنگی
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی
پست الکترونیکی: ghorashi [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۳)
مریم ابهری
دبیر تخصصی محور پروژه های موضعی و اجرایی
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق
پست الکترونیکی: abhari-m [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۴۲)
نرگس رامک
دبیر تخصصی محور مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
مدیریت دانش
پست الکترونیکی: ramak [at] tehran.ir
تلفن: 22392080 (داخلی 178)
نسیم چالاکی
دبیر تخصصی محورهای سلامت شهری و سیاستگذاری و آینده پژوهی شهری
مدیریت پژوهش‌های راهبردی
پست الکترونیکی: chalaki.nasim [at] gmail.com
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۶)
فرهاد محبتی
دبیر تخصصی محور دیپلماسی شهری
مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل
پست الکترونیکی: mohabati [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۲)
کمیته هماهنگی و اجرایی - دبیرخانه جشنواره
حسین یوسفی
دبیر جشنواره
معاون علم و فناوری
پست الکترونیکی: yousefi-hosein [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۹۰
نیلوفر شکاری
مسئول دبیرخانه جشنواره
کارشناس فناوری اطلاعات و مرکز اسناد
پست الکترونیکی: shekarihir [at] tehran.ir
تلفن: 22392080 (داخلی 388)
امین نظری
دبیر
گروه مطالعات ایمنی و پیشگیری از بحران
پست الکترونیکی: nazari-amin [at] tehran.ir