مسابقات
پایان نامه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-09-24
طرح پژوهشی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-09-24
فناوری شهری
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-09-24
کتاب
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-09-24
مقاله
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-09-24