پایان مهلت ارسال آثار
1401-08-30
پایان داوری
1401-09-18
تاریخ برگزاری جشنواره
1401-09-28