تاریخ شروع جشنواره
1400-09-20
تاریخ پایان جشنواره
1400-09-24