آغاز دریافت آثار
1400-02-10
پایان دریافت آثار
1400-09-02
پایان داوری آثار
1400-09-13
آغاز برگزاری نشستهای تخصصی
1400-09-20
پایان برگزاری نشستهای تخصصی
1400-09-23
اختتامیه رویداد
1400-09-24
تاریخ شروع جشنواره
1400-09-20
تاریخ پایان جشنواره
1400-09-24