آدرس دبیرخانه جشنواره: خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، پلاک 32

کد پستی:1964635611
تلفن:  22392080  داخلی 388
پست الکترونیکی: TUF.rpc.@tehran.ir

Refresh Code