در جشنواره سیزدهم تلاش داریم از ظرفیت دانشگاه ها و مراکزی که با شهرداری تهران تفاهمنامه همکاری امضاء نموده اند استفاده کنیم. شفافیت در تمامی مراحل جشنواره و استقلال کمیته های علمی در فرایند داوری را اصول جشنواره میدانیم.
سعی داریم با نگاه حداکثری از ظرفیت مشارکت و همکاری تمامی اساتید دانشگاه ها به عنوان اعضای کمیته های علمی جشنواره و ر فرایندهای ارزیابی و داوری آثار بهره بگیریم.