مریم ابهری دبیر تخصصی کاربست پروژه‌های پژوهشی:

در صورتیکه پژوهش به عنوان منبع بالقوه ایده در نظر گرفته شود می تواند با ورود به عرصه عمل زمینه رشد و توسعه جامعه را فراهم سازد. با توجه به این مهم می توان گفت کاربست پروژه ها در سازمان های اجرایی مانند شهرداری می تواند منجر به تصمیم گیری های بهتر در افزایش بهره وری سازمانی، حل مسائل و مشکلات شهری؛ دستیابی به برنامه ریزی مطلوب شهری برای شهر و شهروندان شود. اما کاربست محور شدن پروژه های پژوهشی همواره با موانع و مشکلاتی همراه بوده است. این موانع و مشکلات در حوزه های مختلف به شرح ذیل قابل بحث و بررسی است.

موانع سازمانی؛ اجرایی، ارتباطی، محدودیت های مالی، دانش غیر بومی، ناکارآمدی ساختار شهرداری؛ نبود پیوند بین سطوح مدیریتی، نداشتن باور به تحقیقات؛ فقدان فرآیند مسئله یابی درست، فقدان ارزیابی و نظارت، محدودیت زمانی، نظام بکارگیری دانش، توجه پروژه ها به گروه های خاص درآمدی و اقتصادی و اجتماعی، تبعیت اهداف پروژه ها و اثرپذیری آنها از نظام قدرت ، مشکلات مربوط به داده و نبود آمار قابل اتکا، عدم وجود یک نظام یکپارچه اطلاع مکانی و داده های پژوهشی.

با توجه به موارد اشاره شده در فوق، کل چرخه پژوهش از مسئله شناسی یک موضوع، فرآیند تهیه مستندات پژوهش، فرایند انتخاب مجری و ناظر، فرآیند مالی پروژه، محدودیت های زمانی و ... دارای پیچیدگی است و برای رفع این موانع و مشکلات راهکارهای پیشنهادی ذیل می تواند در خصوص دستیابی به کاربست پروژه‌ها راه گشا باشد. 

توجه به رویکرد مشارکتی، توجه به محله محوری؛ توجه به حق به شهر، در نظر گرفته همه گروه های اجتماعی در شهر از نظر اقتصادی، اجتماعی؛ قومی، فرهنگی و ....، ایجاد پیوند اجرا با مردم؛ داشتن پیوست های اجتماعی، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی در خصوص هر پروژه؛ ارزیابی پروژه و موفقیت آنها توسط مردم؛ توجه به امر گفتمان سازی؛ توجه به امر ایجاد اعتماد بین مردم و شهرداری، برنامه ریزی با توجه به برنامه های کلان ملی و تعریف پروژه در امتداد این برنامه ها، توسعه دانش کاربردی؛ توجه به نظام یکپارچه دانش و پژوهش، اشتراک گذاری اطلاعات؛ توجه به نظام یکپارچه داده ها و اطلاعات؛ اولویت بندی پروژه ها با توجه به هزینه ها و جلوگیری از موازی کاری و تعریف پروژه های موازی؛ توجه به راهای جدید درآمدی در انجام پروژه ها .