برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان جشنواره
مقاله
توضیحات

ارسال اثر: مقاله

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-09-05
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12