برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 پیش نشست آثار کرونا بر نظام مالی شهرداری تهران
1399-04-04 08:00-16:00
30
0 ریال
2 پیش نشست بررسی کاربست پروژه ساماندهی انبارهای شهری با هدف ارتقای سکونت
1399-04-24 08:00-16:00
30
0 ریال
3 پیش نشست تعادل حقوق عمومی و خصوصی در شهرسازی
1399-04-30 08:00-10:00
مجازی 30
0 ریال
4 پیش نشست منابع انسانی و دورکاری
1399-05-05 08:00-16:00
30
0 ریال
5 پیش نشست بررسی کاربست پروژه عبور راه آهن از داخل شهر- بایدها و نبایدها
1399-05-21 08:00-16:00
30
0 ریال
6 پیش نشست حکمروایی و حقوق شهری
1399-05-26 08:00-16:00
30
0 ریال
7 پیش نشست تامین مالی شهرداری ها در شرایط بحران
1399-06-10 08:00-16:00
30
0 ریال
8 پیش نشست بکارگیری انتقال حق توسعه در برنامه‌ریزی شهری در تهران
1399-06-10 10:00-12:00
30
0 ریال
9 پیش نشست تبیین شاخص های پایدار اجتماعی و تعیین وضعیت موجود در مدیریت شهری
1399-06-16 08:00-16:00
30
0 ریال
10 پیش نشست حدود حق مالکیت زمین و مسکن در ایران و تهران
1399-07-01 10:00-12:00
30
0 ریال
11 پیش نشست واکاوی بسترهای ایجاد شهر خلاق
1399-07-16 08:00-16:00
30
0 ریال