برای حمایت از جشنواره از طریف فرم ثبت نام حمایت‌کنندگان و یا مکاتبه‌ی مستقیم با دبیرخانه جشنواره اقدام نمایید.