چهارشنبه 26 آذر 1399
08:00 تا 16:00
اختتامیه
اختتامیه مجمع شهری تهران
محل برگزاری
لینک ورود به اختتامیه نیم ساعت قبل از آغاز فعال خواهد شد