شورای سیاست گذاری
محمدحسین بوچانی
رییس شورای سیاست گذاری
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
پست الکترونیکی: boochani10 [at] yahoo.com
مظفر صرافی
عضو شورای سیاست گذاری و رییس کمیته علمی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: sarrafi [at] sbu.ac.ir
احمد مسجد جامعی
عضو شورای سیاستگذاری
عضو شورای اسلامی شهر تهران
پست الکترونیکی: a-masjedjameei [at] tehran.ir
مجید فراهانی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو شورای اسلامی شهر تهران
پست الکترونیکی: farahani [at] tehran.ir
ناهید خداکرمی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو شورای اسلامی شهر تهران
پست الکترونیکی: khodakarami-n [at] tehran.ir
سیروس وطنخواه
عضو شورای سیاست گذاری
رییس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: vatankhah [at] cpdi.ir
مهدی جمالی نژاد
عضو شورای سیاست گذاری
معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
پست الکترونیکی: info [at] jamalinejad.ir
غلامحسین رحیمی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: boromand [at] aut.ac.ir
فرزانه صادق مالواجرد
عضو شورای سیاستگذاری
معاون شهرسازی و معماری وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پست الکترونیکی: sadeghmalvajerd [at] mrud.ir
حامد مظاهریان
عضو شورای سیاست گذاری
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران
پست الکترونیکی: mazaheri [at] ut.ac.ir
محمدرضا جوادی یگانه
عضو شورای سیاست گذاری
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
پست الکترونیکی: mrjavadi [at] yahoo.com
حسین یوسفی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
پست الکترونیکی: yousefi-hosein [at] tehran.ir
کمال مرادی
عضو شورای سیاست گذاری
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران
پست الکترونیکی: kamal.moradi69 [at] yahoo.com
غلامحسین محمدی
عضو شورای سیاست گذاری
رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران
پست الکترونیکی: ghm624 [at] yahoo.com
اسمعیل زیارتی
عضو شورای سیاست گذاری
رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی
پست الکترونیکی: eziarati [at] gmail.com
کارگروه علمی شهرسازی و معماری
فرشاد نوریان
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fnoorian [at] ut.ac.ir
ناصر برک پور
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه هنر
پست الکترونیکی: barakpoor [at] art.ac.ir
احسان رنجبر
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: e.ranjbar1983 [at] gmail.com
سید عباس یزدان‌فر
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: yazdanfar [at] iust.ac.ir
پانته‌آ حکیمیان
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: pantea.hakimian [at] gmail.com
سینا رزاقی اصل
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
پست الکترونیکی: s.razzaghi [at] srttu.edu
غزال کرامتی
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: gh.keramati [at] iauctb.ac.ir
کیومرث ایراندوست
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
پست الکترونیکی: k.irandoost [at] uok.ac.ir
غلامرضا حقیقت نائینی
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه هنر
پست الکترونیکی: haghighat [at] art.ac.ir
علیرضا مستغنی
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه هنر
پست الکترونیکی: mostaghni [at] art.ac.ir
کاوه رشیدزاده
عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
صاحب نظر در حوزه معماری و شهرسازی
پست الکترونیکی: kaveh.rashidzadeh [at] gmail.com
اسکندر مختاری طالقانی
عضو کمیته علمی محور شهرسازی و معماری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: eskandarmokhtari [at] gmail.com
کارگروه علمی خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
کیانوش سوزنچی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: suzanchi [at] modares.ac.ir
اسماعیل صالحی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tehranssaleh [at] ut.ac.ir
سید اویس ترابی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات مدیره شرکت مشاوره مهساب شرق
پست الکترونیکی: oveistorabi [at] gmail.com
مهدی جلیلی قاضی زاده
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ma_jalili [at] sbu.ac.ir
امیرحسین پورجوهری
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور کهن دژ
پست الکترونیکی: a.pourjohari [at] qodsiau.ac.ir
نوید سعیدی رضوانی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین
پست الکترونیکی: navidsaeidirezvani [at] yahoo.com
فاطمه راضی آستارایی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: razias_m [at] ut.ac.ir
رقیه قاسمپور
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضئ هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghasempour.r [at] ut.ac.ir
امید پورعلی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: pourali [at] kntu.ac.ir
مصطفی پناهی
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: mpstudents.2020 [at] gmail.com
ارسطو یاری حصار
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: a_yari [at] uma.ac.ir
محمدابراهیم بنی حبیب
عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: banihabib [at] ut.ac.ir
کارگروه علمی مدیریت عمران شهری
غلامرضا هروی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: heravi [at] ut.ac.ir
علی فاخر
عضو کارگروه علمی محور مدیریت عمران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afakher [at] ut.ac.ir
سید محمدحسین دهناد
عضو کارگروه علمی محور مدیریت عمران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی قم
پست الکترونیکی: m.dehnad [at] qom.ac.ir
مجید عبدالهی
عضو کارگروه علمی محور مدیریت عمران شهری
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
پست الکترونیکی: abdollahi647 [at] yahoo.com
کارگروه علمی مدیریت ایمنی و بحران شهری
ناصر عبادتی
رییس کمیته علمی محور مدیریت ایمنی و بحران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: drebadati [at] iiau.ac.ir
بهروز بهنام
عضو کارگروه علمی محور مدیریت ایمنی و بحران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
پست الکترونیکی: b.behnam [at] aut.ac.ir
حمید سوری
عضو کارگروه علمی محور مدیریت ایمنی و بحران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: hsoori [at] yahoo.com
ایرج محمدفام
عضو کارگروه علمی محور مدیریت ایمنی و بحران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
پست الکترونیکی: mohammadfam [at] umsha.ac.ir
اقبال شاکری
عضو کارگروه علمی محور مدیریت ایمنی و بحران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: eshakeri [at] aut.ac.ir
سید بهشید حسینی
عضو کارگروه علمی محور مدیریت ایمنی و بحران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه هنر
پست الکترونیکی: behshid_hosseini [at] art.ac.ir
نعمت حسنی
عضو کارگروه علمی مدیریت ایمنی و بحران شهری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: nematehassani [at] yahoo.com
سولماز ارژنگی
عضو کارگروه علمی محور مدیریت ایمنی و بحران شهری
صاحب نظر در حوزه ازدحام جمعیت
پست الکترونیکی: arzhangi.so [at] gmail.com
کارگروه علمی حمل و نقل و ترافیک
شهریار افندی زاده
رییس کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و مشاورعالی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
پست الکترونیکی: zargari [at] iust.ac.ir
علی نادران
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: naderan [at] srbiau.ac.ir
شهاب الدین کرمانشاهی
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shkermanshahi [at] ut.ac.ir
سید کیوان آقابیک
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kayvan.aghabayk [at] gmail.com
محمد منتظری
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
مدرس دانشگاه علم و صنعت و مسئول دفتر منطقه ای UITP در ایران
پست الکترونیکی: mohammad.montazeri [at] uitp.org
امیررضا ممدوحی
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: armamdoohi [at] modares.ac.ir
امیر صمیمی
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: asamimi [at] sharif.ir
محمود مصیاح
عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: s.mahmoud.mesbah [at] gmail.com
کارگروه علمی دورکاری و توسعه منابع انسانی
کرم اله دانش فرد
رئیس
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: cdaneshfard [at] yahoo.com
ابراهیم شیخ
عضو کارگروه علمی محور دورکاری و توسعه منابع انسانی
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
پست الکترونیکی: sheikh.eb [at] gmail.com
آرین قلی پور
عضو کارگروه علمی محور دورکاری و توسعه منابع انسانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: agholipor [at] ut.ac.ir
کاوه تیمورنژاد
عضو کارگروه علمی محور دورکاری و توسعه منابع انسانی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: kaveh_teymournejad [at] yahoo.com
غلامرضا معمارزاده
عضو کارگروه علمی محور دورکاری و توسعه منابع انسانی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: memarzadeh [at] srbiau.ac.ir
کارگروه علمی حکمروایی و حقوق شهری
غلامرضا کاظمیان
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: kazemian [at] atu.ac.ir
بیژن عباسی
عضو کارگروه علمی محور حکمروایی و حقوق شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: babbasi [at] ut.ac.ir
محمدحسین شریف زادگان
عضو کارگروه علمی محور حکمروایی و حقوق شهری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_sharifzadegan [at] sbu.ac.ir
غلامرضا کامیار
عضو کارگروه علمی محور حکمروایی و حقوق شهری
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
پست الکترونیکی: gkamyar [at] yahoo.com
علی دشتی
عضو کارگروه علمی حکمروایی و حقوق شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: darrood [at] gmail.com
سید محسن بهشتیان
عضو کارگروه علمی محور حکمروایی و حقوق شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: smb1351 [at] gmail.com
کرامت الله زیاری
عضو کارگروه علمی محور حکمروایی و حقوق شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zayyari [at] ut.ac.ir
محمد جلالی
عضو کارگروه علمی محور حکمروایی و حقوق شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mdjalali [at] gmail.com
کارگروه علمی اجتماعی و فرهنگی
حسین ایمانی جاجرمی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: imanijajarmi [at] ut.ac.ir
آرمین امیر
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: amir.sociologist [at] yahoo.com
نهال نفیسی
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: nahalnaficy [at] gmail.com
میترا عظیمی
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mtrazimi [at] gmail.com
مصطفی ازکیا
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazkia [at] ut.ac.ir
سید حسین سراج زاده
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و رییس انجمن جامعه شناسی ایران
پست الکترونیکی: serajsh [at] yahoo.com
سید رضا صالحی امیری
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: salehiamiri [at] gmail.com
محمود شهابی
عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mshahabi88 [at] gmail.com
کارگروه علمی کاربست پروژه‌های پژوهشی
جمیله توکلی نیا
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: j_tavakolinia [at] sbu.ac.ir
مرجان سادات نعمتی مهر
عضو کارگروه علمی کاربست پروژه‌های پژوهشی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_nematimehr [at] sbu.ac.ir
اشرف رحیمیان
عضو کارگروه علمی کاربست پروژه‌های پژوهشی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: a.rahimian [at] ut.ac.ir
زهره داوود پور
عضو کارگروه علمی کاربست پروژه‌های پژوهشی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
پست الکترونیکی: zdavoudpour [at] yahoo.com
علی طیبی
عضو کارگروه علمی کاربست پروژه‌های پژوهشی
عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
پست الکترونیکی: tayebi [at] yu.ac.ir
انور محمدی
عضو کارگروه علمی کاربست پروژه‌های پژوهشی
عضو هیات علمی دانشگاه سنندج
پست الکترونیکی: anvarmohamadi [at] gmail.com
حسام الدین باب گوره
عضو کارگروه علمی کاربست پروژه های پژوهشی
صاحب نظر در حوزه علوم سیاسی
پست الکترونیکی: hesam.babgowreh [at] gmail.com
کارگروه علمی اقتصاد و مالیه شهری
حجت‌الله میرزایی
رئیس
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: ho.mirzaei [at] gmail.com
ناصر یارمحمدیان
عضو کارگروه علمی محور اقتصاد و مالیه شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
پست الکترونیکی: naser.yarmohamadian [at] yahoo.com
مهدی هادیان
عضو کارگروه علمی محور اقتصاد و مالیه شهری
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
پست الکترونیکی: mehdihadian2002 [at] gmail.com
نادر مهرگان
عضو کارگروه علمی محور اقتصاد و مالیه شهری
عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه بوعلی همدان
پست الکترونیکی: mehregannader [at] yahoo.com
رضا نصر اصفهانی
عضو کارگروه علمی محور اقتصاد و مالیه شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
پست الکترونیکی: r.nasr [at] aui.ac.ir
کارگروه علمی رسانه، ارتباطات و اطلاع‌رسانی
علیرضا عبداللهی‌نژاد
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: abdollahinejad [at] atu.ac.ir
سبحان یحیایی
عضو کارگروه علمی رسانه، ارتباطات و اطلاع‌رسانی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: sobhan.yahyaei [at] gmail.com
کارگروه علمی سلامت شهری
نسترن کشاورز محمدی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پست الکترونیکی: n_keshavars [at] yahoo.com
میرطاهر موسوی
عضو کارگروه علمی سلامت شهری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیکی: mi.mosavi [at] uswr.ac.ir
زهرا ریاضی
عضو کارگروه علمی محور سلامت شهری
رییس مرکز آموزش عالی سلامت انوری
پست الکترونیکی: riazichz1 [at] mumz.ac.ir
تلفن: 09151312196
زینب نصیری
عضو کارگروه علمی محور سلامت شهری
مدیرکل سلامت شهرداری تهران
پست الکترونیکی: n_zeynab [at] yahoo.com
کارگروه علمی سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
کیومرث اشتریان
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ashtrian [at] ut.ac.ir
مریم اسماعیلی فرد
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: maryam.esmaeilifard [at] gmail.com
مجید وحید
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mvahid [at] ut.ac.ir
سمانه کشوردوست
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: keshvardoost [at] ut.ac.ir
نادر زالی
رئیس
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: nzali [at] guilan.ac.ir
رامین ساعد
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: ramin_saedm [at] yahoo.com
آرمین فیروزپور
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
دکتری آینده پژوهی
پست الکترونیکی: armin.firoozpour [at] gmail.com
علی چاپرک
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
دکتری آینده پژوهی
پست الکترونیکی: chaparak [at] gmail.com
فرزانه ساسان پور
عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: farzanehs [at] ece.ubc.ca
کارگروه علمی نوآوری شهری
یونس نوراللهی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: noorollahi [at] ut.ac.ir
علی اصغر آل شیخ
عضو کارگروه علمی محور نوآوری شهری
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: alesheikh [at] kntu.ac.ir
رضا میراسماعیلی
عضو کارگروه علمی محور نوآوری شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: reza.miresmaeili [at] gmail.com
بهنام محمدی ایواتلو
عضو کارگروه علمی محور نوآوری شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: bmohammadi [at] tabrizu.ac.ir
علیرضا وفایی نژاد
عضو کارگروه علمی محور نوآوری شهری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_vafaei [at] sbu.ac.ir
فاتح راد
عضو کارگروه علمی محور نوآوری شهری
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: fatehrm [at] sharif.edu
امیرعلی سیف الدین اصل
عضو کارگروه علمی محور نوآوری شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: saifoddin [at] ut.ac.ir
حسین شعبانعلی فمی
عضو کارگروه علمی محور نوآوری شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hfami [at] ut.ac.ir
کارگروه علمی دیپلماسی شهری
مرتضی قورچی
رئیس
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mghourchi [at] gmail.com
اسفندیار زبردست
عضو کارگروه علمی محور دیپلماسی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zebardst [at] ut.ac.ir
سحر ندایی طوسی
عضو کارگروه علمی محور دیپلماسی شهری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: s.n.tousi [at] gmail.com
دبیران تخصصی جشنواره
امیر شفیعی
دبیر تخصصی محور شهرسازی و معماری
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماری، شهرسازی
پست الکترونیکی: masterplan.rpc [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۴۰)
محمدحسین نوروزی
دبیر تخصصی محور حمل و نقل و ترافیک
مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور حمل‌ونقل و ترافیک
پست الکترونیکی: norouzi [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۱۶)
علیرضا نوری
دبیر تخصصی محورهای مدیریت عمران شهری و مدیریت ایمنی و بحران شهری
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی فنی، عمرانی، استانداردسازی و امور بحران
پست الکترونیکی: nouri-ali [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۱)
رضا بیات
دبیر تخصصی محور خدمات شهری، محیط‌زیست و انرژی
مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست
پست الکترونیکی: bayat7 [at] gmail.com
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۰)
روح اله فلاحی گیلان
دبیر تخصصی محورهای حکمروایی و حقوق شهری و دورکاری و توسعه منابع انسانی
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهری و توسعه منابع انسانی
پست الکترونیکی: roholah.falahi [at] gmail.com
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۴)
ابراهیم جمشیدزاده
دبیر تخصصی محور اقتصاد و مالیه شهری
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساخت های مدیریتی و مالی
پست الکترونیکی: jamshidzadeh [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۶۱)
مائده قرشی
دبیر تخصصی محور اجتماعی و فرهنگی
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی
پست الکترونیکی: ghorashi [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۳)
مریم ابهری
دبیر تخصصی محور کاربست پروژه های پژوهشی
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق
پست الکترونیکی: abhari-m [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۴۲)
نسیم چالاکی
دبیر تخصصی محورهای سلامت شهری و سیاستگذاری و آینده پژوهی شهری
مدیریت پژوهش‌های راهبردی
پست الکترونیکی: chalaki.nasim [at] gmail.com
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۶)
یونس کاویانی
دبیر تخصصی محور رسانه، ارتباطات و اطلاع رسانی
مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی
پست الکترونیکی: kavyani.younes [at] gmail.com
تلفن: 22392080 (داخلی 174)
فرهاد محبتی
دبیر تخصصی محور دیپلماسی شهری
مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل
پست الکترونیکی: mohabati [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۲)
مهدی شریف رضویان
دبیر تخصصی محور نوآوری شهری
مدیر مرکز نوآوری شهر تهران
پست الکترونیکی: mahdisharifrazavian [at] gmail.com
تلفن: 96015420
کمیته هماهنگی و اجرایی - دبیرخانه جشنواره
حسین یوسفی
دبیر جشنواره
معاون علم و فناوری
پست الکترونیکی: yousefi-hosein [at] tehran.ir
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۹۰
سعید شاه حسینی
دبیر کمیته هماهنگی و اجرایی
مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد
پست الکترونیکی: shahhosseini.rpc [at] gmail.com
تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۱)
نیلوفر شکاری
مسئول دبیرخانه جشنواره
کارشناس فناوری اطلاعات و مرکز اسناد
پست الکترونیکی: shekarihir [at] tehran.ir
تلفن: 22392080 (داخلی 388)