مسابقات
پایان نامه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-08
طرح پژوهشی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
طرح نوآورانه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
کتاب
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
مقاله
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
1399-09-26
1399-09-26