مسابقات
پایان نامه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
طرح پژوهشی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
طرح نوآورانه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
کتاب
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
مقاله
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-07-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-09-12
1399-09-16
1399-09-26